Бүс нутгийн менежментийн төлөвлөгөө

Монгол улс нь хөгжиж буй орны хувьд суурь дэд бүтэц, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн олон олон асуудлуудыг ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр хойш тавиад байгаа. Гэхдээ орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагууд, бүс нутгууд илүүтэй алсын хараатай байж, хоорондоо уялдаа холбоотой нэгдмэл бодлоготой байх нь нэн чухал юм. Иймийн тулд УБАЖХ-нь зөвхөн үндэсний бодлого, хэтийн төлөвлөгөөнд төдийгүй дэлхийн болоод бүс нутгийн түвшинд нийцсэн, нийтлэг алсын хараатай аялал жуулчлалын төлөвлөгөөг  бий болгоход туслах зорилгоор бүс нутаг болон аймгуудтай хамтран ажиллаж байна.

Хамтрагч байгууллагууд