Орчны төлөвлөгөө

Монгол улс дэлхийд чухал ач холбогдол бүхий UNESCO-ийн дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн археологийн болон соёлын дурсгалт газрууд олонтой. Харамсалтай нь нөөц болон мэдээллийн дутмаг байдлаас болж эдгээр үнэт зүйлсийн ихэнх нь эвдэн сүйтгэгдэж, гэмт этгээдүүдийн гарт орсоор байна. Иймд УБАЖХ-нь ШУ-ны болон төрийн байгууллагуудтай хамтран эдгээр газруудыг хамгаалалтад авах, нөөцүүдэд хэт ачаалал өгөхгүйгээр ашиглах, нутгийн иргэд нь үүнээс ашиг хүртэж байх төлөвлөгөөг боловсруулахаар ажиллаж байна.

Хамтрагч байгууллагууд