ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Байгальд ээлтэй аялал жуулчлал хөгжүүлэн, орлогоор нь байгалиа хамгаалах, урт удаан, жигд тасралтгүй, тогтвортой, үр дүнтэй санхүүгийн эх сурвалж болгох,Нутгийн иргэдийн идэвхтэй оролцоонд түшиглсэн байгаль хамгааллын тулгуур үзэл баримтлалыг эх орондоо хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх үүднээс хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн иргэдтэйгээ нягт хамтран ажиллаж, бүлэг, нөхөрлөлийн зохион байгуулалтад оруулж, малаас бусад өрхийн орлогийн эх сурвалжийг дэмжих замаар даацад тохирсон мал аж ахуйг хөгжүүлэн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх

Хамтрагч байгууллагууд